#رکیش

رکیش پس از رشدی که در یک ماه اخیر داشت وارد فاز اصلاحی شده و در قیمت ۴۸۰ تومان قرار دارد.
سیگنال خرید سهم را قبل از شروع موج صعودی در قیمت ۴۰۰ تومان دادیم و بازده خوبی را به سهامداران خود داد.
در شرایط فعلی سهم دارای حمایت مهمی در قیمت ۴۶۰ تومان می باشد که در صورت افزایش تقاضا در این قیمت اهداف پیش روی سهم ۵۳۰ و ۵۸۰ تومان می باشد.
مد نظر داشته باشید در صورتی که حمایت فعلی را به سمت پایین بشکند تا ۴۲۰ تومان اصلاح قیمتی خواهد داشت.