الف) وب سایتهای تحت مدیریت:

اماکو               http://emaco.pro/

سهم ۱۰۰۱     http://sahm1001.com/

سهامیاب        https://www.sahamyab.com/

لازم به ذکر است که در سایت سهامیاب، گروه های ثروت آفرین و VIP و ابن سینا مدبر، تحت نظارت این شرکت می باشد.

ب) کانالهای تحت مدیریت:

اماکو                                                          https://t.me/Emacopro

کانال تحلیلی-مشاوره ای اِماکو-فارس تحلیل        https://t.me/farstahlil

رسانه بورسی اِماکو-سهم۱۰۰۱                     https://t.me/sahm1001