کارمزد خدمات و نحوه محاسبه
کارمزد سبدگردانی در شرکتهای سبدگردان مانند هر سیستم پاداش دهی (System Rewarding ) مناسب دیگری، شامل دو بخش “کارمزد ثابت” (Fee Fixed ) و “کارمزد متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد” ( Fee Variable or Performance-Based Fee ) است .
کارمزد ثابت، مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مجموع سهام یا در حالت کلی “اوراق با در آمد متغیر موجود در سبد هر مشتری، و نیز برای مجموع اوراق مشارکت یا در حالت کلی “اوراق با در آمد ثابت” ( موجود در آن عددی ثابت است که در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص این اعداد با سرمایهگذار توافق حاصل میگردد. این کارمزد به صورت روزانه محاسبه شده و در مقاطع ۳ ماهه از مشتریان دریافت شده یا از مانده دارایی های آنها نزد شرکت سبدگردان کسر میگردد. سبدگردان موظف است که از محل این کارمزد دریافتی، کلیه هزینههای فعالیت خود از هزینه های مربوط به حسابرس و امین گرفته تا هزینه های مربوط به مدیریت سرمایه نظیر گردآوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و فعالیتهای کارشناسی را پوشش دهد.
اما بخش دیگر کارمزد، متغیر است و در واقع، حکم پاداش را برای طرفین داشته و تنها در صورتی از مشتری دریافت میگردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری، در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین میشود این نرخ میتواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود، اما در هر حال، سهم عمده از مازاد بازده ایجادشده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد
مطلوب خویش محاسبه میکند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری میشود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و وضعیت بازار و سبد مشتریان در آن هنگام دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. ضمناً قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد میشوند و به خواست مشتریان، مجدداً امکان تمدید می یابند.

گزارش ذینفعان

با توجه به الزامات تعیین شده در ماده۲۷ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبد گردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در جهت اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین شرکت سبدگردان و سرمایه گذاران مصوب گشته است، سبدگردان الگوریتم گزارش خود را به صورت دوره ای بر اساس ماده مذکور و در جهت اعتماد سازی و رضایتمندی ذینفعان پس از شروع به کار شرکت در این قسمت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذیل ارائه شده است :

ماده ۲۷ درصورتیکه سبدگردان، ورقه ی بهاداری خاص را به نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه داری میکند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنها، در آن ورقه ی بهادار مطابق تبصره ی ۱ این ماده ذینفع محسوب میشوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش های موضوع تبصره ی ۲ این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آنگاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارشهایی که حداقل هرماه تهیه میشود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارشهای دوره ای که به مشتری میدهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است :

مشخصات ورقه ی بهادار،
شرح منافع ذینفع در آن ورقه ی بهادار،
تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه ی ذینفعی (درصورتیکه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد.)