سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۰ میلیارد ریال می باشد که تماما پرداخت شده است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد.

ردیف

سهامدار

تعداد سهم

درصد

۱

محسن عباسی

۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۷۴

۲

محرم رزم جویی

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰

۳

فرهاد امیر حسینی

۹۰۰,۰۰۰

۴٫۵

۴

سایر

۳۰۰,۰۰۰

۱٫۵