سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۰ میلیارد ریال می باشد که تماما پرداخت شده است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد

 

در حال حاضر سرمایه شرکت به ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است کهترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد