سرمایه شرکت در حال حاضر ۵۰ میلیارد ریال می باشد که تماما پرداخت شده است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد