سرمایه شرکت در حال حاضر ۳ میلیارد ریال می باشد که تماما پرداخت شده است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد.

درصد تعداد سهم سهامدار ردیف
۳۰ ۹۰۰,۰۰۰ محسن عباسی ۱
۳۰ ۹۰۰,۰۰۰ محرم رزمجویی ۲
۳۰ ۹۰۰,۰۰۰ فرهاد امیرحسینی ۳
۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ تدبیر سرمایه ابن سینا ۴