مهمترین تضاد منافع در صنعت مشاوره سرمایه گذاری ناشی از تضاد منافع بین اوراق بهاداری که توسط مشاور معرفی می شود و سهامی است که شرکت مشاور در پورتفوی خود و سایر سبدها و صندوقهای خود دارد و یا توسط کارکنان شرکت خریداری میشود. در حال حاضر شرکت مجوز سبدگردانی ندارد و لذا سبد و صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت نمی باشد. همچنین به کارمندان و مشاوران و تحلیلگران توصیه شده است از معامله گری در بازار سرمایه به صورت روزانه اجتناب کنند و به جای تحلیل تک سهم همواره گروه های مستعد رشد  را در صنایع مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. در صورتیکه شرکت مشاور نیز اقدام به خرید و نگهداری سهم خاصی بنماید این خریدها به اطلاع مشتریان خواهد رسید تا تضاد منافعی بین مشاور و مشتری بوجود نیاید.