۱٫ برگزاری جلسه مشاوره و مذاکره جهت تبادل اطلاعات

۲٫تحلیل پرسشنامه مشتری با هدف تحلیل ریسک سرمایه گذار

۳٫امضای قرارداد به منظور اخذ کد معاملاتی سبدگردانی اختصاصی

۴٫واریز وجه و یا ارائه اوراق بهادار با هدف اجرایی شدن قرارداد سبدگردانی

 

قرارداد سبدگردانی
موضوع قرارداد سبدگردانی عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی اوراق بهادار، توسط شرکت سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیتهای الزم الرعایۀ پیوست شده در قرارداد مذکور. سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد سبدگردانی، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا میشوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان را رعایت نماید.

دانلود نمونه قرارداد

پرسشنامه اطلاعات مشتریان
به منظور نیل به هدف سرمایه گذار از این سرمایه گذاری و کمک به مشاور جهت ارائه مشاوره موثر از شخص متقاضی درخواست می شود اطلاعات مربوط به فرم ذیربط را بادقت و حوصله تکمیل نماید.

دانلود نمونه پرسشنامه ۱

تحلیل اطلاعات پرسشنامه

پس از تکمیل فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک مشتری توسط وی، تحلیلگر فرمهای مذکور را بررسی خواهد کرد.

دانلود نمونه فرم ۱
دانلود نمونه فرم ۲
دانلود نمونه فرم ۳