هم اینک این شرکت مسئولیت سبد صندوق های ذیل را بر عهده دارد:

صندوق ضمانت صادرات ایران