فرهاد عرب احمدی

 

سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

 

مدارک حرفه ای:
  • مدیریت سبد اوراق بهادار
  • تحلیلگری بازار سرمایه
  • اصول مقدماتی بازار سرمایه
  • کارشناسی عرضه و پذیرش بازار سرمایه

 

طیبه بیاتی چالشتری

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد مالی دانشگاه تهران

 

مدارک حرفه ای:
  • تحلیلگری بازار سرمایه
  • اصول مقدماتی بازار سرمایه