معرفی سبد

 

شرکتهای سبدگردان یکی از انواع نهادهای مالی جدیدی هستند که پیرو اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران (مصوب آذر ۱۳۸۴ ،)به منظور مدیریت حرفهای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، معرفی شده اند. موضوع فعالیت شرکتهای سبدگردان عبارت است از

۱٫تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص
۲٫پذیرش سمت مدیریت و متولی گری در صندوقهای سرمایه گذاری
۳٫سایر فعالیتهای مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

به موجب قرارداد منعقده بین شرکتهای سبدگردان و مشتریان، سبدگردان تعهد مینماید که با استفاده از متخصصین حوزه های مالی، سرمایه گذاری و با توجه به سلایق هر یک از مشتریان، ترتیبی اتخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسکهای منطقی به امر سرمایهگذاری اختصاص دهد.

مهمترین تفاوت شرکتهای سبدگردان با سایر نهادهای مالی اداره کننده وجوه ( مانند بانکها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک ) این است که این شرکتها بیش از محصول محور (Based-Product ) بودن، مشتری محور (Based-Client )هستند، بدین معنی که در شرکتهای سبدگردان ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک پذیری (Profile Risk-Appetite Risk ) و اهداف (Objectives ) هر مشتری، نیازهای سرمایه گذاری وی مشخص و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می گردد. حال آنکه سایر شرکتهای غیر سبدگردان به تمام مشتریان، محصول یکسانی را ارائه میدهند و این رویکرد پاسخگوی میزان ریسک پذیری و سلایق سرمایه گذار نخواهد بود.

مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی

در حالت کلی، مزایای استفاده از خدمات شرکت سبدگردان جهت مدیریت دارایی ها و ثروت عبارت است از:
o بهره گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و با سابقه در امر سرمایه گذاری،
o مدیریت کارآمد و اثربخش در سبد سرمایه گذاری با استفاده از ساز و کارهای علمی،
o مدیریت ساختاری سبد هر سرمایه گذار متناسب با درجه ریسک پذیری او،
o پرهیز از رفتارهای هیجانی با مدیریت عقالیی سبد،
o اطمینان از عدم سوء مدیریت و سوءاستفاده از وجوه، به واسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی،
o مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقدشوندگی سبد متناسب با نیاز شرکتها و افراد.