روابط تجاری سبدگردان
شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان مالک ۹۹٫۹ درصدی شرکت سبدگردان الگوریتم و هم چنین مالک ۱۰۰درصدی کارگزاری آینده نگر خوارزمی می باشد. به جز مورد مذکور شرکت سبدگردان الگوریتم رابطه ی تجاری با اهمیتی با دیگران ندارد. (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معامالت اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها.)

درآمد ها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی
هیچگونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه ی سبدگردانی، نصیب شرکت سبدگردان الگوریتم نمیشود.( نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه ی معامالت مشتریان سبدگردان میشود.

منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

هیچگونه منافعی از ارائه ی خدمات شرکت سبدگردان الگوریتم برای اشخاص ثالث بوجود نمی آید.

راه حل های کنترل تضاد منافع بین سبدگردان و مشتریان

تضاد منافع:
از آنجا که بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان الگوریتم از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل میگردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونهای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه گذار در یک راستا قرار گیرند. با این حال الزم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت سبدگردان الگوریتم تعهد می نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان، در اولویت قرار دهد و چندین نهاد نظارتی نیز بر این امر نظارت میکنند. همچنین در صورتیکه سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می نمایند.