سیگنال خرید جذاب از این نماد بازار پایه ای

این سهم در بازار پایه به خوبی توانست خود را در مرز ۴۴۰ تومان تثبیت و با هر بار رسیدن به این باند شاهد ورود نقدینگی و رشد موقت هستیم.در موج Prw توانسته یک AB=CD Bullish Invert را تایید کنید که باتوجه به سطح افزایشی TRIX و کند شدن روند عرضه میتوان شاهد حمایت در مرز ۴۴۰-۴۳۰ تومان و رشد به سمت نزدیک ترین هدف کوتاه مدت در ۴۷۸ تومان بود.توجه شود در صورتی که کف ۴۳۰ تومان را بشکند سیگنال خروج صادر و میتواند تا مرز ۳۸۰ تومان ریزش کند. نتیجه : توجه شود سهامداران برای ورود حدضرر ۴۳۰ تومان و پورتفو زیر ۸% را رعایت کنند.به دلیل وجود سهم در بازار پایه یک سیگنال با ریسک بالا خواهد بود.همچنین محدوده ورود در ۴۴۰ تومان و هدف سهم در ۴۷۸ تومان خواهد بود

مراقب اصلاح این نماد باشید

کبافق

سهم کف کنج شکل گرفته را به سمت پایین شکسته و به آن پولبک زده و در ادامه حمایت مهم ۱۳۲۱۰ ریالی خود را از دست داده که بنظر می رسد به سمت حمایت بعدی ۱۲۰۲۰ ریالی در حرکت است در صورتی که در این قیمت نیز حمایت نشود تا قیمت ۹۶۱۹ ریال ریزش خواهد داشت.