بررسی روند حرکتی این نماد خودرویی و هدف بعدی سهم

سهم در یک کانال نزولی بلند مدت در حرکت بوده و بعد از برخورد با کف کانال روند صعودی را پیش گرفته همچنین الگوی هارمونیک پروانه نیز در این قیمت قابل مشاهده است در شرایط فعلی مقاومت داینامیک ۲۶۶۰ ریالی را پیش رو دارد در صورت افزایش تقاضا و عبور از این مقاومت هدف احتمالی بعدی آن ۳۰۲۰ ریال و سپس سقف کانال  خواهد بود در غیر اینصورت تا محدوده سقف کانال فعلی ریزش خوهد داشت.