چکیده عملکرد سه سهم تازه وارد، ۷ پتروشیمی و ۳۳ شرکت اعلام شد

سه سهم تازه تازه وارد، ۷ پتروشیمی و ۳۳ شرکت دیگر گزارش عملکرد شهریور و ۶ ماهه سال جاری را با رشد ۴۳۰ درصدی تا افت ۸۸ درصدی درآمد اعلام کردند.

سه سهم تازه وارد، ۷ پتروشیمی، فرابورس و بورس کالا و ۳۱ شرکت بورسی و فرابورسی گزارش عملکرد شهریور و ۶ ماهه سال جاری را منتشر کردند که با رشد ۴۳۰ تا افت ۸۸ درصدی درآمد همراه شده است .

پتروشیمی نوری

“نوری” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱٫۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۹٫۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.

پتروشیمی خراسان

“خراسان” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۲۶٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۷۰۳٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد رشد داشته است.

پتروشیمی فن آوران

“شفن” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۵۷٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱٫۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.

پتروشیمی شیراز

“شیراز” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۸۳٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱٫۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است.

پتروشیمی فجر

“بفجر” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۸۹٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۹۹۶٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.

پتروشیمی آبادان

“شپترو” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۹٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۲۸٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.

پتروشیمی خارگ

“شخارک” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۲۵٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱٫۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.

پتروشیمی کرمانشاه

“کرماشا” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۸۰٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۶۳۲٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است.

بورس کالا

“کالا” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۱۰٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۶۱٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است.

فرابورس

“فرابورس” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۱۵٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۷۰٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۶ درصد رشد داشته است.

مهرکام پارس

“خمهر” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۳۹٫۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۲۰٫۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افت داشته است.

حمل و نقل توکا

“حتوکا” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۱۳٫۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته است.

به پرداخت ملت

“پرداخت” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۹۳۵٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.

نفت پارس

“شنفت” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۷۵٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته است.

نفت ایرانول

“شرانل” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۶۱٫۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱٫۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته است.

نفت سپاهان

“شسپا” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۴۰۶٫۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲٫۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد رشد داشته است.

نفت بهران

“شبهرن” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۳۲۶٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱٫۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۹ درصد رشد داشته است.

شمالشرق شاهرود

“کشرق” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۴ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۰٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۳ درصد رشد داشته است.

ذغالسنگ نگین طبس

“کطبس” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۶٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۸٫۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد رشد داشته است.

تولید مواد اولیه داروپخش

“دتماد” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۸٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۵۸٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد رشد داشته است.

ایران مرینوس

“نمرینو” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۳٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است.

ماشین سازی نیرو محرکه

“تمحرکه” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۶۵ میلیون تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ یک میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

“حپترو” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۲٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۸٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

صنایع نسوز توکا

“کتوکا” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۸٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۰۶٫۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۵ درصد رشد داشته است.

فرآورده های نسوز آذر

“کاذر” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۴٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۸۱٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

داروسازی اسوه

“داسوه” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۴۲٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۳۳٫۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است.

داروسازی کوثر

“دکوثر” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۷٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۲۶٫۹ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.

بارز

“پکرمان” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۳۱٫۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۶۹۸٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است.

کالسیمین

“فاسمین” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۰٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۴۵٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

پخش هجرت

“هجرت” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۴۰٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱٫۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

ملی سرب و روی

“فسرب” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۵۴٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۴۹٫۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۲ درصد رشد داشته است.

سازه پویش

“خپویش” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۵۷٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۷۱٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته است.

کارتن ایران

“چکارن” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۸٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۶٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۸ درصد رشد داشته است.

مبین وان کیش

“اوان” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۷٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۳٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد داشته است.

مس باهنر

“فباهنر” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۳۱٫۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۶۵۷٫۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است.

پارس خودرو

“خپارس” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۳۴٫۵ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۱۲٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصدافت داشته است.

ریل پرداز سیر

“حریل” در دوره ۱ ماهه مبلغ ۲۰٫۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۹۷٫۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته است.

تولید برق عسلویه مپنا

“بمپنا” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۶٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۲۷٫۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افت داشته است.

کمک فنر ایندامین سایپا

“خکمک” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۲ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۳۲٫۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

پلی پروپیلن جم

“جم پیلن” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۹۹٫۲ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱٫۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۹ درصد رشد داشته است.

کشت و دام قیام اصفهان

“زقیام” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۶٫۷ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۰۰٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد رشد داشته است.

نیرو ترانس

“بنیرو” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۴۰٫۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳۰ درصد رشد داشته است.

سیمان تهران

“ستران” در دوره ۱ ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۴۲٫۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۱۷٫۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام

سهم دارویی مثبت و دارای صف خرید پیشنهاد افزایش سرمایه داد

سهم دارویی مثبت دارای صف خرید و زیرمجموعه گروه دارویی سبحان از برنامه افزایش سرمایه ۹ درصدی از محل مطالبات سهامداران وئ آورده نقدی خبر داد.

شرکت ایران دارو که طی معاملات رز گذشته با رشد ۵ درصدی قیمت و صف خرید روبرو بوده از برنامه افزایش سرمایه ۹ درصدی خبر داد.

بر این اساس، “دیران” درصدد است سرمایه فعلی را از ۵۳ به ۵۸ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت دارویی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف خرید تجهیزات جدید تولید ، سایر تجهیزات و تامین سرمایه در گردش شود.

بنابراین گزارش، گروه دارویی سبحان مالک ۶۲ درصد سهام این شرکت حاضر در بورس است.