وساپا به هدف خود خواهد رسید؟

سهم در داخل یک کنج قرار گرفته و در حال حاضر به سمت سقف کنج در حرکت است در صورتی که بتواند از سد مقاومت محدوده ۸۱۷ ریالی عبور کند اولین هدف ان محدوده ۱۰۵۰ ریال است . خریداران برای ورد حد ضرر ۵۹۰ ریال را رعایت کنند

وپترو اماده صعود

همانطور که در تحلیل های گذشته نیز بیان شد وپترو  در محدوده حمایتی مهمی قرار گرفته است . سهم اکنون مقاومت ۱۷۹۰ ریالی خود را شکسته  و در حال پولبک به ان است . دو هدف قیمتی سهم محدوده ۲۴۰۰ ریال و سپس ۳۳۱۰ ریال خواهد بود.