نبض بازار

نبض بازار سهام

نبض بورس

معاملات بورس

آخرین وضعیت بورس ساعت معاملات

از تایرا به گوش می رسد

شنیده ها از تایرا حاکی از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۲۰۰ میلیارد ریال (۷۸ درصد)از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده در شرکت های زیر مجموعه میباشد.