ورود شما به خانوده بزرگ اماکو را گرامی میداریم. شما بخشی از فلسفه وجودی و هویت اماکو هستید.