نوشته‌ها

بازدهی بیش از ۳۰ درصدی چکاپا در ۲۰ روز کاری

سیگنال خرید چکاپا را در تاریخ ۶  اردیبهشت ماه در قیمت ۳۱۰ تومان دادیم.

سهم تا ۴۱۲ تومان نیز رشد قیمتی داشته و به ۳ هدف قیمتی گفته شده رسیده است.

اکنون نیز در قیمت ۳۹۰ تومان دارای صف خرید می باشد.

 

در مدت ۲۰  روز کاری بیش از ۳۲  درصد بازدهی داشته است.

 

مطلب فوق به صورت ویژه بوده  اکنون برای شماهده همگان رایگان قرار داده شده است.

 

لینک سیگنال خرید چکاپا  در تاریخ   ۶  اردیبهشت ماه :