نوشته‌ها

تعدیل مثبت این سهم را همچنان پر اقبال خواهد کرد

بشهاب
شرکت لامپ پارس شهاب ایران سود خالص هر سهم خود در بودجه ۹۶ را با تعدیل مثبت ۱۸ درصدی از ۴۳۵  ریال به ۵۱۵ ریال افزایش داده است.
فروش شرکت با افزایش ۲۶ درصدی از ۱۷۲  به ۲۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. تمامی فروش شرکت داخلی است.
تولیدات شرکت ( به ترتیب ارزش فروش ) شامل لامپ های فوق کم مصرف، خرید لامپ، لامپ رشته ای و لامپ فلورسنت می باشد.
لامپ های فوق کم مصرف با در اختیار داشتن ۵۹ درصد از ارزش فروش به مبلغ  ۱۲۸ میلیارد تومان بیشترین حجم از فروش شرکت را شامل می شوند.
لامپ های فوق کم مصرف در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۵۹۲۹۳ ریال  و در بهمن ماه با نرخ ۷۳۵۶۵ریالی به ازاء هر هزار عدد فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
لامپ فلورسنت  در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۴۱۲۱۱ ریال  و در بهمن ماه با نرخ ۳۰۲۶۰ ریالی به ازاء هر هزار عدد فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
لامپ رشته ای در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۱۰۰۸۵ ریال  و در بهمن ماه با نرخ ۱۰۵۰۲ ریالی به ازاء هر هزار عدد فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
حجم فروش لامپ های کم مصرف ( مهمترین محصول شرکت به لحاظ ارزش فروش )  افزایش ۵۲ درصدی را نشان می دهد و این در حالی است پیش بینی ها در خصوص حجم فروش برای دیگر تولیدات بشهاب با کاهش همراه شده است.
هزینه های عملیاتی که مجموعا ۶ درصد از کل فروش را شامل می شود با افت ۳ درصدی نسبت به دوره قبل ۱۳ میلیارد تومان برآورد شده است. مجموع حقوق و مزایا رشد ۷ درصدی و هزینه اجاره افزایش ۵ درصدی را نشان می دهند.
هزینه های مالی بشهاب با کاهش ۲۰ درصدی ۱۴ میلیارد تومان برآورد شده که ناشی از تسویه‌ی بخشی از اعتبارات می باشد.
شرکت لامپ پارس شهاب منابع ارزی ندارد و تماما مبادلات خارجی آن برگرفته از واردات مواد اولیه ای همچون فلزات، شیمیایی و معدنی، لوازم شیشه ای و حباب و لامپ های LED  می باشد.
مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده  در بودجه‌ی ۹۶ نرخ مبادله ای می باشد. و از آن جا که بشهاب شرکتی ارز بر است افزایش نرخ می تواند تاثیر منفی بر سودآوری شرکت داشته باشد.
شرکت در سال ۹۴ سرمایه خود را از ۵ به ۱۶ میلیارد تومان افزایش داده و در نظر دارد در سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۹۸۰۰۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.