نوشته‌ها

SAHM SABAD

پیش بینی معاملات گروه بانکی در بازار ۱۲ اردیبهشت ماه

بانکیپیش بینی معاملات گروه بانکی در بازار ۱۲ اردیبهشت ماه

در گروه بانکی انتظار داریم از فردا وضعیت  معاملات به سمت بهبود قیمتی پیش برود. احتمالا با شروع اندک منفیِ نمادهای گروه، موج خریداران در درصدهای منفی باعث افزایش تقاضا و ورود نمادها به محدوده مثبت در بازار فردا خواهد شد. همانطور که در نمودار شاخص گروه نیز مشاهده میکنید این گروه فردا به حمایت تکنیکالی خود برخورد میکنند. در کوتاه مدت نوسان ۴-۶ درصدی در نمادهای گروه به صورت فرسایشی دیده میشود، اما برای گزینه میان مدت، میتوانید نمادهای بانکی را زیر نظر داشته باشید. تجدید ساختار نمادهای بانکی میتواند تغییرات گسترده ای در وضعیت بنیادین این گروه ایجاد نماید. توصیه میشود همواره بخشی از سبد خود را به بانکیها اختصاص دهید.

وبملت وبصادر بانک ملت بانک دی پست بانک وپست وپاسار بانک پاسارگاد وتجارت بانک تجارت