نوشته‌ها

تکنوفاندامنتال چهار سهم خاهن،غمارگ،کترام،تکنو

                       تعداد معاملات          ارزش بازار (میلیارد تومان)

خاهن                           ۸۲۰                               ۱۰۷

غمارگ                           ۹۱                                ۱۵۸

کترام                            ۳۹۶                               ۳۶

تکنو                             ۱۱۸                                ۲۸ 

سهام شناور :

سهام شناور هریک از سهم ها به شرح زیر است

 • غمارگ۲۰%
 • خاهن ۳۲%
 • تکنو۳۹%
 • کترام۴۱%

P/E قیمت به سود هر سهم:

با توجه به رابطه مستقیم P/E و ریسک سهم البته به جز موارد خاص که در ادامه بررسی می شود، هرچه P/E  سهم کمتر باشد ریسک سهم نیز کمتر میباشد, که در ادامه به آنها اشاره میکنیم

 • غمارگ:۴٫۹۲
 • خاهن :۱۱٫۷۸
 • کترام:۳۶٫۵۹
 • تکنو:۲۲۵٫۱۳

پیش بینی سود سال مالی ۹۵ هریک از نمادها:

نماد پیش بینی سود سال ۹۵(ارقام به ریال) آخرین سود اعلامی (ارقام به ریال)
خاهن ۲۸۵ ۲۴۳
غمارگ                    ۸۹۵ ۸۹۵
کترام ۳۴ ۸
تکنو ۸ ۱۰

هزینه های مالی  :

هرچه نسبت هزینه های مالی به سود عملیاتی شرکت ها بیشتر باشد  ریسک مالی نیز بالاتر می رودو توانایی شرکت  در پرداخت هزینه های مالی خود از طریق سود عملیاتی کاهش می یابد نمادها به ترتیب ریسک مالی مرتب شده اند:

 • تکنو:هزینه مالی ندارد
 • خاهن:۳۷%
 • غمارگ:۵۷%
 • کترام:۸۰%

بازار فروش هریک از نماد ها :

نماد فروش داخلی ۹۵- فروش داخلی ۹۴ فروش خارجی ۹۵- فروش خارجی۹۴
خاهن ۹۴%-۱۰۰% ۶%-۰%
غمارگ                    ۱۰۰%-۱۰۰%
کترام ۹۳%-۹۶% ۷%-۴%
تکنو ۱۰۰%-۱۰۰%

درصد تامین مواد اولیه :

نماد مواد اولیه داخل۹۵- مواد اولیه داخل ۹۴ مواد اولیه خارج ۹۵- مواد اولیه خارج۹۴
خاهن ۱۰۰%-۱۰۰%
غمارگ                    ۷۹%-۶۹% ۲۹%-۳۱%
کترام ۱۰۰%-۱۰۰%
تکنو ۱۰۰%-۱۰۰%

فقط نماد کترام درصدی از مواد اولیه خود را از خارج از ایران تامین می کند.

افزایش سرمایه از سال ۹۳ تاکنون:

نماد سرمایه در سال۹۳ (میلیاد تومان) سرمایه فعلی در سال ۹۵(میلیاد تومان) درصد افزایش سرمایه از محل
خاهن ۳۲ ۳۲
 غمارگ                    ۳۶ ۳۶
کترام ۱۱ ۲۹ ۱۶۸% مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
تکنو ۱۶ ۱۶

براساس آخرین اطلاعیه های کدال خاهن قصد افزایش سرمایه ۱۵۰%  از مبلغ ۳۲ به ۸۰ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزشیابی دارایی ها دارد که به تایید هیئت مدیره و بازرس و حسابرس قانونی رسیده است

غمارگ از سال ۹۳ تاکنون افزایش سرمایه نداشته است و سود انباشته به ازای هر سهم مبلغ ۱۳۰۳ ریال می باشد .

درنماد کترام سود انباشته  به ازای هر سهم مبلغ ۸ ریال می باشد.

تکنو نیز از سال ۹۳ تاکنون افزایش سرمایه نداشته است و شرکت زیان انباشته دارد.

سهامداران عمده:

سهامداران عمده  شرکت مارگارین(غمارگ) و آهن تراکتورسازی(خاهن) ایران به ترتیب  شرکت توسعه صنایع بهشهر با ۷۸% و رکت پولاد قلعه ۲۱با % سهم می باشند .

نماد های کترام تکنو سهامدار عمده محسوسی ندارند.

نسبت مصارف و منابع ارزی :

 • خاهن: ۲۵(به مصارف و منابع ترتیب ۱۰۰۲۳۲ و ۸۰۰۰۰ میلیون ریال) می باشند .
 • غمارگ: منابع ارزی ندارد و ۴۶۹ میلیارد تومان مصرف ارزی دارد .
 • کترام :مصارف ارزی ندارد و ۲٫۷ میلییارد تومان منابع ارزی دارد.
 • تکنو: :منابع ارزی ندارد و ۷۷ میلیون تومان مصارف ارزی دارد.

بررسی حمایت و مقاومت ها:

نمودار خاهن

خاهن_تعدیل_نشدهDaily

 • حمایت اول: ۳۲۷۸
 • حمایت دوم : ۲۸۹۵
 • مقاومت اول : ۳۷۷۵
 • مقاومت دوم: ۴۱۰۵

نمودار غمارگ

غمارگ_تعدیل_نشدهDaily

 • حمایت اول: ۴۲۳۷
 • حمایت دوم : ۳۶۱۲
 • مقاومت اول : ۴۷۵۲
 • مقاومت دوم: ۵۰۸۳

نمودار تکنو

تکنو_تعدیل_نشدهDaily

 • حمایت اول: ۱۷۸۲
 • حمایت دوم : ۱۶۹۱
 • مقاومت اول : ۱۸۹۴
 • مقاومت دوم: ۲۰۶۸

نمودار کترام

کترامDaily2

 • حمایت اول: ۱۲۲۰
 • حمایت دوم : ۱۰۰۷
 • مقاومت اول : ۱۴۲۹
 • مقاومت دوم: ۱۵۴۷