نوشته‌ها

این نماد ساختمانی شگفتی ساز خواهد شد ؟!

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید در شرایط فعلی ثعمرا در محدوده‌ی قیمتی ۱۷۵الی ۱۹۵ تومان در نوسان است.

خرید در قیمت ۱۷۰ الی ۱۷۲ تومان با رعایت حد ضرر ۱۶۵ تومان کم ریسک ارزیابی می شود.

هدف کوتاه مدت جهت نوسان گیری ۱۸۸ الی ۱۹۰ تومان است.

اهداف میان مدت نیز ۲۰۰، ۲۱۵ تومان می باشد.

همچنین هدف بلند مدت ۲۸۰ تومان است.