نوشته‌ها

10

فرصت خرید این نماد حمل و نقلی فرا رسیده

همانطور که در نمودار  زیر مشاهده میکنید حتاید در حال نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی خود در قیمت ۳۰۰ تومان می باشد. در صورتی که در این محدوده پر تقاضا واقع شود می تواند به اهداف قیمتی  ۳۶۰،۴۲۰ و  ۴۶۰ تومان برای کوتاه مدت و میان مدت دست یاید.

قیمت فعلی سهم   ۳۲۶ تومان

حد ضرر ۲۸۰ تومان می باشد.

photo_2016-12-31_10-11-02