نوشته‌ها

بهترین نقطه خرید این نماد حمل و تقلی با حداکثر بازدهی کوتاه مدت

حپترو
 باتوجه به اینکه حپترو در کانال صعودی خود در نوسان است و اکنون در قیمت ۴۰۰ تومان در حال نزدیک شدن به کف کانال می باشد؛ محدوده‌ی مناسب خرید ۳۷۰  و با رعایت حد ضرر ۳۴۰ تومان است.
در صورتی که حمایت ۳۴۰ تومان را به سمت پایین بشکند ۳۲۰ و ۳۰۰ تومان حمایت های دیگر سهم خواهد بود.
اهداف قیمتی ۴۳۰ و ۴۷۰ تومان می باشد.