نوشته‌ها

شایعات و شنیده ها از ۳ نماد و یک گروه + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز چهارشنبه

ارقام به تومان می باشد.

#فلوله : شنیده شده که ١۴ هزار میلیارد تومان برآورد هزینه لوله در طرح هاى آبرسانى شده که در صورت تایید و قرارداد تولید میتواند تاثیر شکرف در وضعیت مالى شرکت ایجاد کند .

حمایت: ۲۷۹

مقاومت: ۳۰۰

#سدور : شنیده میشود که این کارخانه هم اکنون به دلیل فرسودگى تجهیزات و افزایش قیمت تولید در آستانه ورشکستگى است و مسولان تنها راه رونق مجدد آن را اجراى فاز چهارم این سیمانى میدانند .

حمایت: ۸۰

مقاومت: ۹۵

 

گروه #قندى : شنیده میشود که دستور پرداخت بدهى ١۵٠ میلیارد تومانى شرکت هاى قندى را صادر شده است

 

#ختوقا: بر اساس شنیده ها شرکت قطعات اتومبیل ایران به دنبال فروش برخی از زیر مجموعه های خود است.

حمایت: ۱۷۰

مقاومت: ۱۹۰