نوشته‌ها

سهامداران این سهم هشیار باشند

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴( حسابرسی شده)

مقدمه

شرکت سیمان سبزوار در صورتهای مالی میان دوره ایی ۶ ماهه سال ۹۴  مبلغ ۱۵۶ ریال زیان محقق کرد. در حالی که در سال گذشته ۷۶ ریال سود شناسایی کرده بود. صورت های مالی شرکت سبزوا حاوی نکات مهمی می باشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته ایم.شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۰۷  در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . و در تاریخ ۱۳۸۹٫۰۹٫۲۳ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در شهرستان سبزوارواقع شده است.موضوع فعالیت اصلی این شرکت احداث و اداره کارخانه های مختلف به منظور تولید، تهیه سیمان، بهره برداری، فروش و صدور محصولات آن به داخل و خارج از کشور می باشد.

بررسی آیتم های صورت سود وزیان

فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

2

 

مقدار تولید سال  مالی ۹۵، ۴۰۷۰۵۰ تن می باشد که تفاوت چندانی با مقدار تولید در سال مالی ۹۴ که معادل ۴۰۶٫۹۶۶ تن بوده ، نداشته است هم چنین این شرکت ۳% تغییر مثبت تولید را در صورت مالی شش ماهه خود نشان می دهد .

مبلغ فروش سبزوا بر اساس عملکرد شش ماهه سال مالی ۹۵و ۹۴ به ترتیب مبلغ  ۲۸۷ و ۲۸۹ میلیارد ریال می باشد با توجه به اینکه مقدار تولید افزایش چشمگیری نداشته است هم چنین نرخ فروش محصولات نیز ۰٫۰۸ درصد کاهش داشته است عدم تغییر مبلغ فروش طبیعی است.

درصد پوشش

  • سبزوا براساس عملکرد شش ماهه ۴۵ درصد از مقدار تولید و ۴۵درصد از مبلغ فروش پیش بینی  شده خود را پوشش داده است

 

بهای تمام شده کالا

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت سیمان سبزوار برای سال مالی ۹۵ با کاهش  %۱ نسبت به سال گذشته  معادل۲۶۱ میلیارد ریال می باشد.که مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید  با کاهش  ۹٫۲۸و ۱۰٫۶۳ درصدی همچنین دستمزد مستقیم تولیدی با افزایش ۱۳ درصدی مواجه هستند،که با توجه به جزئی بودن مقادیر این دو آیتم نسبت به مواد مستقیم مصرفی، تاثیر چندانی در بهای تمام شده کالای فروش رفته ندارد. بیش ترین مبلغ در بخش بهای تمام شده مربوط به سربار ساخت می باشد این در حالی است که سربار ساخت در سال مالی ۹۵، حدود ۷۸ درصد و در سال مالی ۹۴، حدود ۸۶ درصد از مبلغ کل بهای تمام شده را شامل می شود. حاشیه سود خالص نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است است و معادل ۸ درصد فروش خالص می باشد .

هزینه های عمومی ، اداری و فروش

سبزوا در آخرین صورت مالی میان دوره ایی سال ۹۵ هزینه های عملیاتی را مبلغ ۱۷ میلیارد ریال اعلام کرده که در اولین پیش بینی سال  مالی ۹۵ مبلغ ۳۵ میلیارد ریال برآورد کرده است.هم چنین هزینه های عملیاتی مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید معادل ۶۸ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مالی گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

هزینه مالی

هزینه های مالی درمقایسه با سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است که عمده هزینه های مالی مربوط به سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال می باشد. این شرکت دارای ریسک مالی بالایی است.هم چنین به دلیل اینکه زیان ده می باشد توانایی پرداخت هزینه های مالی را از محل سود عملیاتی خود ندارد.

سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها شامل سود سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی و سود سهام به مبلغ ۷۱۵ و ۹۲ میلیون تومان می باشد ،هزینه های غیر عملیاتی سال مالی ۹۵ نسبت به سال مالی گذشته ۱۱ میلیارد تومان افزایش داشته است که دلیل عمده آن زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط  با عملیات اعلام شده است.

مالیات

عملکرد سال ۱۳۹۳ مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرارگرفته که تاکنون برگ تشخیص آن صادر نشده است و در خصوص سال ۱۳۹۴ تا تاریخ تنظیم گزارش مورد رسیدگی قرارنگرفته است. باتوجه به رویه مورد عمل مقامات مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات، شرکت از بابت دوره های مذکور محتمل بدهی مالیاتی خواهد شد که تعیین میزان دقیق آن منوط به رسیدگی مقامات مالیاتی می باشد.

سود هرسهم

هم چنین شرکت از سال مالی ۹۳ تاکنون افزایش سرمایه ایی نداشته است و با توجه به سرمایه یکسان مبلغ ۷۵ ریال سود در سال مالی ۹۴ به ۱۵۷ ریال زیان در سال مالی ۹۵ بر اساس عملکرد ۶ ماهه تبدیل شده است.

بررسی آیتم های ترازنامه

۴۳ درصد از دارایی جاری را حساب های دریافتنی تشکیل می دهد که نسبت به سال گذشته ۲۷ میلیارد ریال افزایش داشته است.شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر به استفاده بیشتری از تسهیلات شده است. این در حالی است که نسبت تسهیلات مالی دریافتی به دارایی جاری ۶۵درصد می باشد.همچنین ۲۶درصد دارایی های یک شرکت به منظور ایجاد درآمد فروش بکار گرفته شده است  .

این شرکت مبلغ ۳۷ میلیارد تومان حساب دریافتنی تجاری و مبلغ ۲۵٫۵میلیارد تومان موجودی مواد و کالا دارد که حساب  موجودی مواد و کالا فاقد پوشش بیمه ای در مقابل خطرات احتمالی می باشد .اقدامات شرکت برای وصول حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها به نتیجه نرسیده است و برای آنها ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز در نظر گرفته نشده است که با در نظر گرفتن ذخیره زیان شرکت بیش از این برآورد می شود .هم چنین سرمایه سبزوا ۶۰ میلیارد تومان است که مبلغ ۴۰میلیارد تومان زیان انباشته دارد و ۵۶۵ ریال زیان هرسهم می باشد.

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه صنعت سیمان در رکود قرار گرفته است این امر طبیعی است که فروش این شرکت در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته باشد این درحالی است که بخش اعظم از سود حاصل از فروش محصولات صرف بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود هم چنین در مقایسه با سال گذشته افزایش ۴۸ درصدی هزینه های مالی سبب شده است شرکت زیان عملیاتی داشته باشد که در نهایت ۱۵۷ ریال زیان برای هرسهم محقق سازد.