نوشته‌ها

بازدهی ۴۰ و ۵۰ درصدی از این نماد خوش نوسان و بهترین نقطه‌ی ورود

 

سیدکو

محدوده‌ی حرکتی فعلی سهم ۱۱۱ الی ۱۱۷ تومان می باشد که در صورت عبور از این مقاومت اهداف ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۳۶ الی ۱۳۹و ۱۵۰ تومان را دارد.

سناریوهای پیش رو برای خرید سهم :

در صورت عبور از مقاومت ۱۱۷ تومان با رعایت حد ضرر ۱۱۳ تومان

خرید در قیمت ۱۱۱ و با رعایت حد ضرر ۱۰۹ تومان