نوشته‌ها

سیگنال خرید از این نماد کاشی ساز

همانطور که در چارت روزانه کترام مشاهده می شود قیمت سقف مقاومت را به سمت بالا شکسته است به شرط عبور از مقاومت ۲۳۲ تومانی اولین هدف آن ۲۶۵ تومان است . حد ضرر تحلیل ۱۹۰ تومان و محدوده پیشنهادی خرید از ۲۰۷ تا ۲۱۷ تومان است .