نوشته‌ها

معرفی بهترین نماد های این گروه نوسانی + بررسی شاخص گروه

بررسی تکنیکال شاخص بیمه و چند سهم پر بیننده  از این گروه

شاخص بیمه:

شاخص بیمه در ارتفاع ۴۶۶۰ با مقاومت روبروست و مقاومت بعدی در ارتفاع    ۴۸۰۷ واحدی قرار دارد. درصورتی که نتواند از مقاومت عبور کند احتمال ریزش تا محدوده حمایتی ۴۳۱۹ و ۴۲۰۹ واحدی را دارد.

11

آسیا:

در کانال صعودی خود در حال حرکت است و در محدوده حمایتی خود معامله می شود در صورتی که حمایت فعلی خود را از دست بدهد امکان دارد تا قیمت ۱۲۶۷ ریال کاهش یابد. و درصورتی که مورد حمایت واقع شود اهداف قیمتی ۱۴۰۸ و ۱۶۰۷ ریال را پیش رو خواهد داشت.

12

البرز

البرز به سقف کانال صعودی خود برخورد نموده است و در قیمت ۱۶۰۴ ریال دارای مقاومت می باشد در صورتی که موفق به عبور از مقاومت سقف کانال نشود احتمال ریزش تا قیمت ۱۴۰۳ ریال را خواهد داشت. لازم به ذکر است بیمه البرز تاکنون نتوانسته است از محدوده مقاومتی ذکر شده عبور کند. و حرکت این سهم همانند شاخص کل بیمه ایی ها می باشد.

13

بپاس

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید بپاس در کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته است. این سهم با عبور از مقاومت ۳۱۲ الی ۳۱۹ تومانی پیش روی خود احتمال رشد تا ۳۴۵ تومان برای میان را خواهد داشت که اولین هدف قیمتی سهم محسوب می شود. همچنین در صورتی که مستعد رشد شود برای بلند مدت تا سقف کانال و محدوده ۳۷۶ الی ۳۸۵ تومان افزایش می یابد. بهترین قیمت خرید سهم ۲۸۰ تومان می باشد.

14

15

بپاس – نمای نزدیک

میهن

میهن که از میانه های سال گذشته وارد کانال صعودی شده است و اکنون در قیمت ۱۶۶ تومان معامله می شود در صورتی که از قیمت ۱۷۲ تومان عبور کند می تواند تا سقف کانال و ۲۰۴ تومان افزایش قیمت داشته باشد. اما در صورت عدم موفقیت حمایت اول آن  ۱۵۸ تومان و حمایت بعدی نیز که کف کانال محسوب می شود محدوده ۱۴۳ الی ۱۴۷ توما ن می باشد. بهترین قیمت خرید این سهم در صورت عبور از کف کانال ( ۱۴۵ الی ۱۴۷ تومان ) در قیمت ۱۴۸ تومان می باشد. حد ضرر سهم ۱۳۶ تومان می باشد.

16

دانا

در صورتی که این سهم از مقاومت ۲۱۸ تومانی که سقف فیبوی ۳۸% می باشد عبور کند می تواند تا سطح ۲۳۶ تومان که مقاومت مهمی محسوب می شد برای پله اول و همچنین ۲۶۳ تومان برای هدف قیمتی دوم صعود کند.  از منظر بلند مدت نیز مقاومت ۳۲۰ تومانی سقف کانال میان مدت و هدف دوم قیمتی سهم می باشد. حد ضرر ۱۹۰ تومان می باشد. بهترین نقطه خرید نیز کف کانال صعودی و در قیمت ۲۰۰ تومان واقع شده است.

1718

نمودار دانا – نمای نزدیک