نوشته‌ها

شاخص این گروه برای کوتاه مدت همچنان در اصلاح!

70-انبوه سازی6Daily - 22 اسفند

شاخص گروه انبوه سازی

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید شاخص این گروه در مسیر نزولی خود در حال نزدیک شدن به سطح حمایت استاتیک و کف کانال صعودی ( سطح ۶۹۴ واحد ) می باشد که می تواند نقطه برگشتی برای عموم نمادهای این گروه و اتمام اصلاح آن باشد.
به نظر می رسد برای دوره کوتاه مدت عموم نمادهای ساختمانی همچنان در اصلاح قیمتی باشند.