نوشته‌ها

نکاتی خواندنی از یک نماد خوش نوسان

تحلیلگر: مجید مؤیدی
در تصویر زیر آخرین وضعیت و تحلیل نماد شدوص رو مشاهده میکنیم . نماد با قرار گرفتن روی حمایت قیمتی معتبر و تراکم زمانی مد نظر با افزایش تقاضا مواجه شد . مادامی که حد ضرر مشخص شده در تصویر فعال نشده ، توانایی لمس اهداف و سقف کانال فرضی را خواهد داشت و در صورت عبور قدرتمند از هدف اول راه هموار خواهد شد  .


شدوص1