نوشته‌ها

تا چه حد به تعدیل مثبت این سهم می توان خوش بین بود؟

غشاذر

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (غشاذر) سود هر سهم برآوردی خود را با ۱۶ درصد تعدیل مثبت از ۶۳ به ۷۳ ریال افزایش داده است.

فروش شرکت ۱۷۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به فروش ۱۳۴ میلیارد تومانی سال ۹۵ معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می دهد. (فروش سال ۹۴ معادل ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است ). بهای تمام شده با رشد ۲۹ درصدی از ۱۲۰ به ۱۵۴ میلیارد تومان خواهد رسید. و در نهایت سود ناخالص شرکت با رشد ۱۶ درصدی از ۱۴ به ۱۶ میلیارد تومان افزایش می یابد. با این اوصاف حاشیه سود ناخالص غشاذر، از ۱۱ درصد در سال ۹۵ به ۱۰ درصد در سال آتی کاهش خواهد یافت.

هزینه های عملیاتی شرکت ۷ درصد افزایش خواهد یافت و از ۷٫۳ به ۷٫۸ میلیارد تومان می رسد. و در نهایت سود عملیاتی شرکت با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده و از ۶٫۸ به ۸٫۴ میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه های مالی شرکت از ۴٫۳ به ۵٫۶ میلیارد تومان می رسد و با رشد ۳۰ درصدی همراه خواهند بود. و در نهایت سود خالص شرکت با ۱۶ درصد رشد از ۲٫۵ به ۲٫۹ میلیارد تومان می رسد .

سرمایه شرکت در همان سطح ۴۰ میلیارد تومانی باقی خواهد ماند.

از کل فروش برآوردی ۱۷۰ میلیارد تومانی شرکت برای سال ۹۶ ، بیش از ۹۳ % آن داخلی و کمتر از ۷ درصد آن صادراتی خواهد بود.

محصولات با بیشترین سهم در فروش ریالی شرکت، به ترتیب پنیر، شیر استریل ساده، آبمیوه، شیر پاستوریزه، خامه استریلیزه و ماست به ترتیب با ۲۹، ۱۷، ۱۲، ۱۲، ۱۰ و ۹ درصد از فروش کل می باشد که در مجموع این ۶ محصول بیش از ۸۹ درصد فروش ریالی شرکت را تشکیل می دهند.

در بعد تغییرات نرخ فروش مهم ترین محصولات شرکت، پنیر، شیر استریل ساده، آبمیوه و شیر پاستوریزه، به ترتیب با افزایش نرخ ۵ ، ۱۲، ۱۷ و ۱۲ درصدی در نظر گرفته شده اند.

تغییر حجم فروش این محصولات نیز به ترتیب معادل ۲۳ ، ۱۵ ، ۲۹ و ۷ درصد برآورد شده است.

پنیر در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۸۵٫۷ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۸۴ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.

شیر استریل ساده در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۲۵٫۱ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۲۴٫۸ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.

آبمیوه در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۲۲٫۲ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۲۰٫۷ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.

شیر پاستوریزه در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۱۷٫۵ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۱۸٫۴ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.

در بحث بهای تمام شده نیز، بیش از ۸۸٫۵ درصد از کل بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت مربوط به مواد مستقیم می باشد.

نرخ خرید مواد اولیه شرکت با رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال ۹۵ در نظر گرفته شده است.

در رابطه با منابع و مصارف ارزی نیز عایدات ارزی شرکت معادل ۱۱۵ میلیارد ریال بوده و مصارف ارزی ای نیز در نظر گرفته نشده است. نرخ تسعیر ارز معادل ۳۵۰۰ تومان به ازاء هر دلار در نظر گرفته شده که به نظر می رسد برای سال ۹۶ تاحدودی محافظه کارانه بوده و شرکت از این محل می تواند به ارقام بالاتری در درآمدهای خود – نسبت به بودجه – دست یابد. البته با توجه به انکه کمتر از ۷ درصد فروش شرکت صادراتی است، عملا تغییرات نرخ ارز تاثیر خاصی بر سود شرکت نخواهد گذاشت. بنابراین عملا شرکت با ریسک خاصی بواسطه نوسانات احتمالی نرخ ارز مواجه نخواهد بود.

طرح سرمایه ای یا سرمایه گذاری خاصی نیز در جهت توسعه فعالیت شرکت در نظر گرفته نشده است.

با توجه به قیمت پذیر بودن لبنیاتی ها و این موضوع که در افزایش نرخ فروش خود، اختیار عملی ندارند، بنابراین شرکت در این بعد چندان نمی تواند نسبت به افزایش بیشتر نرخ ها- نسبت به رشد براوردی موجود در بودجه – امیدوار باشد. از سوی دیگر افزایش پیش بینی شده در حجم فروش محصولات نیز محتمل بوده و در ردیف های هزینه ای – شامل خرید مواد اولیه و هزینه های عملیاتی – نیز تغییرات برآوردی، احتمالا محقق خواهد شد. در مجموع با توجه به موارد مطروحه، بودجه این شرکت محتمل به نظر می رسد.