نوشته‌ها

در دل این سهم غذایی تعدیل مثبت نهفته است!؟

غفارس
شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در حالی بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ خود را با تعدیل مثبت ۱۹ درصدی روانه کدال کرده است که سود خالص هر سهم را از ۵۸۰ به ۶۹۱ ریال برآورده کرده است.
فروش شرکت با افزایش ۲۰ درصدی ۳۲۴ میلیارد تومانی منجربه رشد  ۱۶ درصدی سود ناخالص و رسیدن آن به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان شده است؛ و در نهایت حاشیه سود ناخالص نسبت به سال ۹۵ بدون تغییر می باشد.
۹۰ درصد از فروش شرکت داخلی و تنها ۱۰ درصد از آن به ارزش ۳۳ میلیارد تومان صادراتی می باشد که شامل خامه، پنیر، شیر، دوغ و شیر خشک است و خامه صادراتی عمده ترین محصول در میان تولیدات صادراتی است.
در بین تولیدات شرکت شیر ۲۹ درصد از کل فروش معادل ۹۴ میلیارد تومان را شامل می شود.
تولیدات غفارس ( به ترتیب ارزش فروش ) شامل شیر، پنیر، ماست، خامه، دوغ، کره، شیر خشک و سایر محصولات می باشد.
شیر، پنیر و ماست که عمده ترین محصولات شرکت می باشند در بودجه۹۶  به ترتیب با افزایش ۱۰، ۱ و ۴ درصدی در نرخ فروش و همچنین افزایش ۶، ۱۹ و ۱۳ درصدی در حجم فروش همراه شده اند.
ظرفیت پیش بینی شده برای تولید تمامی محصولات با افزایش رو به رو شده و در نهایت منجر به رشد فروش گردیده است.
غفارس در دوره ۱۱ ماهه ۹۵ معادل ۱۰۴ درصد پوشش تولید و ۹۷ درصد پوشش فروش داشته است.
باعنایت به قرارداد منعقده با آموزش پرورش استان فارس مقدار ۴۸۹تن شیر استریل جهت شیر مدارس در دوره یک ماهه منتهی به بهمن توزیع گردیده است.
شیر در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۱۹ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۲۰٫۲ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
همچنین پنیر در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۸۷٫۶ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۸۸٫۷ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
هزینه های عملیاتی که مجموعا ۴ درصد از فروش کل را شامل می شود با ۱۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه ۹۵ معادل ۱۱ میلیارد تومان براورد شده که ناشی از پیش بینی افزایش حقوق و دستمزد و استهلاک می باشد.
هزینه های مالی غفارس با افزایش ۱ درصدی ۳ میلیارد تومان می باشد.
در دوره ۱۲ ماهه ۹۵شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان درآمد غیر عملیاتی داشته که این مبلغ در بودجه ۹۶ به صفر رسیده است.
عایدات ارزی شرکت معادل مصارف ارزی آن و به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان پیش بینی شده که در آن نرخ ارز براساس هر دلار ۳۵۰۰۰ریال برآورد شده است؛ و این در حالی است که میانگین نرخ ارز در دوره ۱۲ ماهه ۹۵ معادل ۳۴۵۰۰ ریال بوده است و پیش بینی ها در خصوص نرخ ارز در سال آتی حداقل ۴۰۰۰۰ ریال می باشد. با توجه به برابر بودن مصارف و عایدات ارزی، ریسک نرخ ارز نمی تواند شرکت را دستخوش تغییر قرار دهد.