نوشته‌ها

09

محدوده‌ی اصلاحی لپارس + بهترین قیمت خرید این سهم

لپارس

در محدوده‌ی قیمتی ۵۵۰ تومان دارای صف فروش می باشد. با توجه به اینکه دارای واگرایی منفی می باشد در صورتی که در محدوده‌ی  فعلی  متعادل نشود احتمال ریزش قیمتی آن تا سطح ۵۲۵ و سپس ۵۰۴ تومان وجود خواهد داشت.
کم ریسک ترین محدوده‌ی خرید ۵۰۴ تومان می باشد.
در صورتی که لپارس را در قیمت های بالاتر خریداری کرده اید می توانید در قیمت ۵۱۰  الی ۵۲۰ تومان می توانید نسبت به کاهش میانگین اقدام کنید و یا در قیمت فعلی از سهم خارج شوید.
23-azar-lepars-chart