نوشته‌ها

نوسان گیران این نماد پر بازده را از دست ندهند

مفاخر

✅طبق تحلیل قبلی مفاخر از ۳۸۰ به ۳۵۰ افت قیمتی داشت.

محدوده‌ی حرکتی کنونی سهم ۳۵۰ الی ۳۸۰ تومان می باشد  که میتوانید در این محدوده نوسان گیری کنید.

در صورت عبور قدرتمند از این سطح اهداف قیمتی سهم ۴۰۰ و ۴۴۰ تومان خواهد بود.

حد ضرر ۳۲۰ تومان می باشد.