نوشته‌ها

این سهم پتانسیل چند درصد رشد را دارد؟

این سهم در کف کانال و در قیمت ۱۱۷ تومان قرار دارد. قیمت فعلی محدوده‌ی حمایتی سهم می باشد و در صورتی که در این محدوده مورد اقبال واقع شود می توان نسبت به رشد سهم امیدوار بود. ضرر ۱۱۰ تومان می باشد.

20 21

سهامداران این نماد هشیار باشند

وبهمن درشرایط فعلی  در قیمت ۱۲۵ تومان واقع شده است و در این محدوده دارای  الگوی سر وشانه می باشد. به نظر می رسد پس از پولبک به سطح   حمایتی ۱۲۵ تومان   در مرحله اول  تا محدوده‌ قیمتی ۱۱۹، سپس   ۱۰۰ و  در نهایت حداکثر ۹۶  تومان ریزش قیمتی داشته باشد.

29-azar-vabahman