نوشته‌ها

این نماد سرمایه گذاری آماده‌ی صعود خواهد بود!

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید وسپه در محدوده‌ی ۱۱۹ الی ۱۲۶ تومان در نوسان است.

در صورت تمایل به سهامدارای بهترین نقطه خرید آن با عبور از مقاومت ۱۲۷ تومان و تثبیت بالای آن می باشد.

حد ضرر ۱۲۲ تومان است.

اهداف قیمتی سهم ۱۴۰ و ۱۷۰ تومان است.