نوشته‌ها

تورم نقطه‌‌‌ به نقطه ۶/۶ درصد شد

تورم نقطه‌‌‌ به نقطه ۶/۶ درصد شد

به گزارش از مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه مسال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۹/۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲/۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶/۶ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵/۷) افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) ۸/۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ (۸/۸) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۱/۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد، شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۷/۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد، شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۷/۱ درصد است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۰ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ (۷/۷) کاهش یافته است.

شاخص گروه  عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیر ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۵/۴ رسید که ۱/۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای خوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۹/۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ (۹/۷) کاهش یافته است.