نوشته‌ها

سهامداران این نماد هوشیار باشند

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید کطبس الگوی سرو شانه تشکیل داده است و خط گردن را به سمت پایین شکسته است و همچنین دارای واگرایی منفی نیز می باشد که به  این ریزش شدت می بخشد  و احتمال نزول قیمت آن به سطح ۲۵۰  و سپس  ۲۴۰ تومان وجود دارد.
photo_2016-11-21_16-26-08