نوشته‌ها

سیگنال خرید کوتاه مدت جهت نوسان گیری

#کهمدا

به کف کانال صعودی خود واکنش داده و به نظر می رسد در این محدوده حرکت خود را شروع کند. سیگنال خرید آن در قیمت ۸۰۰ تومان با رعایت حد ضرر ۷۷۰ تومان مناسب است.

اهداف پیش رو ۸۴۰،۹۰۰ و ۹۶۰ تومان