برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

سبدگردانی

سبدگردانی

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

مشاوره و سیگنال

مشاوره و سیگنال

محتوای اسلاید

خدمات

فعال ترین مشاور سرمایه گذاری در سامانه تدان در سال ۱۳۹۴

فعال ترین مشاور سرمایه گذاری در سامانه تدان در سال ۱۳۹۵

فعال ترین مشاور سرمایه گذاری بر اساس تعداد گزارشات تحلیلی ارائه شده در سامانه تدان در سال ۱۳۹۶

فعال ترین مشاور سرمایه گذاری بر اساس تعداد گزارشات تحلیلی ارائه شده در سامانه تدان در سال ۱۳۹۷

مجوزها

آخرین اخبار مهم بازار سرمایه

شنیده ها و شایعات

افتخارات

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

ارایه سیگنالها و سبدها با مجوز رسمی از سازمان بورس

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

ارایه سیگنالها و سبدها با مجوز رسمی از سازمان بورس

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

ارایه سیگنالها و سبدها با مجوز رسمی از سازمان بورس