برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۲۲۴۴ درصدی بانک دی موافقت کرد

[ratemypost]

بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۲۲۴۴ درصدی بانک دی از دو محل تجدید ارزیابی و مطالبات و آورده نقدی موافقت کرد .

بانک مرکزی افزایش سرمایه ۲۲۴۴ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت و مطالبات و آورده نقدی سهامداران مشروط به تعهد هیات مدیره برای واگذاری سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند را بلامانع اعلام کرد.

بانک مرکزی عطف به مکاتبات ۱۵ بهمن با موضوع درخواست مجوز افزایش سرمایه بانک دی به مبلغ ۱۴.۳۶ هزار میلیارد تومان مشتمل بر ۱۲.۸۶ هزار میلیارد تومان از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت و ۱.۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات و آورده نقدی اعلام کرد: به استناد بند ۲ مصوبه ۱۳ اسفند سال ۹۸ شورای پول و اعتبار موضوع بلامانع بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها در سهام برای بانک‌ها و مستقل از موسسات اعتباری غیر بانکی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، حداکثر میزانی که بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از شمول ماده ۱۴۱ خارج شود، طرح موضوع افزایش سرمایه به شرح مذکور در مجمع فوق‌العاده آن باید با ارائه تعهد اعضای هیات مدیره نسبت به واگذاری سرمایه گذاری نگهداری شده برای فروش( سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند) حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تغییر طبقه بندی با رعایت مفاد قانون تجارت، قانون پولی و بانکی، قانون اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات پولی غیر بانکی مصوب ۱۲ شهریور سال ۹۸ شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط و مقررات موضوع نظر این بانک بلامانع است.

موافقت حاضر به منزله بلامانع بودن ثبت افزایش سرمایه بانک نبوده و مقتضی است پس از انجام مراحل افزایش سرمایه، صورتجلسه مربوطه به منظور بررسی به این بانک ارائه شود.

مقالات مرتبط