برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی عملکرد چکاپا در مهر ماه

[ratemypost]

شرکت در مهر ماه ۷۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبتب به ماه گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

چکاپا در مهر ماه ۳۴۲۴ تن کاغذ رول سفید فروخته که نسبت به ماه گذشته ۱۵ رشد داشته است.

نرخ فروش کاغذ رول سفید ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر تن بوده که نست به شهریور ماه ۵ درصد رشد داشته است.

نرخ فروش کاغذ رول فلوتینگ رشد دو درصدی داشته است

دوره مالی شرکت منتهی به ۳۰ آبان ماه می باشد که در ۱۱ ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۴۴۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است.

مقالات مرتبط