برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش ابان ماه فخوز

[ratemypost]

تولیدشرکت در ابان در رنج میانیگن ۶ ماهه و برابر با ۳۱۴ هزار تن است. فروش شرکت در ابان ماه ۲۶۰ هزار تن بوده که ماز میانگین فروش ماهانه کمتر است.

شرکت در ابان ۲۵۸۲ میلیارد تومان  فروش داشته و میاگین فروش ماهانه برابر با ۲۲۰۷ میلیاد تومان بوده است

نرخ‌ فـروش بلوم و بیلت صادراتی شرکت در آبان نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشته‌ و برابر با ۱۰۶،۵۰۹ ریال برای هر کیلو بوده است. نرخ اسلب صادراتی نیز با ۱۹ درصد افزایش نسبت به ماه اخیر برابر با ۱۰۶،۸۴۲ ریال/کیلو گزارش شده است. نرخ داخلی بلوم و بیلت و اسلب نیز متوسط افزایش ۷ و ۵ درصدی داشته و به ترتیب برابر با ۱۰۱،۰۷۱ و ۱۰۲،۱۹۱ ریال به ازای هر کیلو است

مقالات مرتبط