برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش ابان ماه پتروشیمی پارس

[ratemypost]

شرکت در مهر ماه ۲۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که نستب به میانگین دو فصل گذشته بسیار بهتر بوده است . در آبان ماه نیز با افزایش نرخ موفق شده ۲۲۰۰ میلیارد تومان به فروش برساند.

ال پی جی متوسط سال ۴.۹۰۰ بوده که در این ماه ۷.۸۰۰ ثبت شده که رشد ۱۵ درصدی نسبت به ماه قبل دارد.

فروش تجمعی در ۸ ماهه ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است.

مقالات مرتبط