برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش خرداد ماه شفن

[ratemypost]

شرکت در خرداد ماه ۷۷۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۳۳ درصد و نسبت به میانگین ۶۵ درصد افزایش یافته است.

فروش تجمعی شرکت در بهار ۲۰۰ درصد نسبت به سال ۹ رشد داشته است .

نرخ فروش متانول داخلی و صادراتی به ترتیب برابر ۶.۳ و ۶.۷ میلیون تومان در هر تن و نرخ فروش اسید استیک داخلی و صادراتی به ترتیب برابر ۲۲.۲ و ۱۸.۳ میلیون تومان در هر تن است.

مقالات مرتبط