برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش مهر ماه پارس

[ratemypost]

گزارش ماهانه پارس نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۲۴۰۷ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۴ درصدی داشته است

مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۸۵۹ میلیارد تومان بوده است.

واحد استحصال اتان پارس که LPG را تولید می کند به طور متوسط در سال جاری تولید ۲۳۶ هزار تنی را داشته در این ماه نیز ۲۴۱ هزار تن تولید دارد.

فـروش LPG شرکت ۶ ماه ابتدایی به طور متوسط ماهانه ۲۶۰ هزار تن و در ماه جاری در حدود میانگین است.متوسط فـروش استایرن در سال جاری ۵۳ هزار تن بوده و در مهر نیز ۵۳ هزار تن گزارش شده است.

در فصل اول و دوم هر ماه به طور متوسط ۱.۳۴۰ و ۱.۷۷۵ میلیارد تومان فروش داشت .در مهرماه عدد جالب ۲.۴۰۰ میلیاردی را روانه کدال کرده است.

متوسط استایرن از ابتدای سال تاکنون ۹.۱۰۰ بوده در این ماه ۹.۹۰۰ تومان بوده که رشد ۱۴ درصدی نسبت به ماه قبل دارد. ال پی جی متوسط سال ۴.۶۰۰ بوده که در این ماه ۶.۸۰۰ ثبت شده که رشد ۱۲ درصدی نسبت به ماه قبل دارد.

مقالات مرتبط