برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

توقف نماد ۳ سهم مثبت و منفی برای مجمع و افزایش سرمایه ۳۱۰ و ۱۳۹۵ درصدی

[ratemypost]

در پایان معاملات امروز، نماد سه شرکت مثبت و منفی با صف فروش به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده بسته می شود .

در پایان معاملات امروز، نماد دو شرکت شهد ایران و سالمین به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده و نماد صنعتی بهشهر برای برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده بسته می شود.

براین اساس، “غشهد، غسالم” برای افزایش سرمایه ۳۱۰ و ۱۳۹۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و “غبشهر” برای تصویب صورت های مالی منتهی به آذر گذشته، شنبه هفته آینده تصمیم گیری می کنند.

بنابراین گزارش، در جریان معاملات دوشنبه شهد ایران با افت ۴.۴ درصدی قیمت و صف فروش، سالمین با رشد ۱.۲ درصدی قیمت و صنعتی بهشهر با افت ۱.۹ درصدی قیمت روبرو بوده اند.

مقالات مرتبط