برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

خبری از وخاور

[ratemypost]

بانک خاورمیانه اعلام نمود مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٩ مبلغ ١٢٩.٠٠٠ ریال برای هر یورو و مبلغ ١١٠.٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا ( نرخ تسعیر اعمال شده در صورت های مالی سال گذشته برای یورو و دلار آمریکا به ترتیب ١٠٢.٠٠٠ و ٩٠.٠٠٠ ریال بوده است ) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور ماه ١٣٩٩ و با رعایت سایر شرایط اعلامی در بخشنامه مذکور تعیین گردیده است. با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وضعیت باز ارزی مثبت بانک خاورمیانه حدوداً معادل چهل وپنچ میلیون یورو در پایان شهریور سال ١٣٩٩، اعمال نرخ های جدید تسعیر برای بانک اثر درآمدی خواهد داشت لیکن تعیین آثار دقیق آن بر سود و زیان بانک ( شامل تعیین نرخ تسعیر جدید بر اقلام دارایی و بدهی پولی و نیز تاثیر آن بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات و مطالبات ارزی و … ) منوط به تکمیل فرآیند تهیه صورت های مالی بانک خواهد بود.

مقالات مرتبط