برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

خدمات آموزش

۱-بورس نگر:  https://emaco.pro/بورس-نگر/

۲-دیرین دیرین:  https://emaco.pro/دیرین-دیرین/

۳-آقای عجول و خانم صبور:  https://emaco.pro/آقای-عجول-و-خانم-صبور/

۴-آموزش بازار سرمایه:  https://emaco.pro/آموزش-بازار-سرمایه/

 

برای مشاهده سایر ویدیو های آموزشی به سایت زیر مراجعه فرمایید:

https://www.sidsco.ir/fa-ir/sidsco/learning/#!/PageNo-1