برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

خدمات خاص به حقوقی ها

 1. تهیه برنامه کسب و کار (Business Plan) و برنامه امکان سنجیFeasibility Study) )
 2. تبدیل به سهامی عام کردن شرکت‌ها و ورود به بورس
 3. تشکیل شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ
 4. تامین مالی شرکتهای دانش بنیان
 5. خدمات مشاوره انتشار اوراق بهادار و تامین مالی برای توسعه فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی
 6. ارزش گذاری سهام شرکت‌ها
 7. تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه
 8. ساختاردهی مجدد مالی شرکت
 9. معرفی پروژه برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری
 10. بررسی همه جانبه شرکت‌ها و بنگاه ها جهت خرید سهام آن ها
 11. صندوق های سرمایه گذاری
 12. خدمات مدیریت ریسک